Over de website

Gebruiksvoorwaarden website van De Natuur in Huis

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website van De Natuur in Huis.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de website van De Natuur in Huis te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van website van De Natuur in Huis geeft u daarmee aan, onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De Natuur in Huis is echter ten allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website van De Natuur in Huis te ontzeggen.

3. Wijziging

De Natuur in Huis is ten allen tijde gerechtigd de informatie op website van De Natuur in Huis en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Natuur in Huis adviseert u de website en de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel website De Natuur in Huis

De website van De Natuur in Huis beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over de vereniging De Natuur in Huis en in het algemeen te informeren over, en propageren van de aquarium- en terrarium hobby, in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de statuten van De Natuur in Huis.

5. Hyperlinks

De website van De Natuur in Huis kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en ter informatie van u als de gebruiker verstrekt. De Natuur in Huis is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat De Natuur in Huis deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op alle informatie op deze website berusten volledig bij De Natuur in Huis. De Natuur in Huis behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of andere intellectuele- of industriële eigendomsrechten en blijft ten allen tijde eigendom van De Natuur in Huis. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van de website van De Natuur in Huis geldt: © 2011 De Natuur in Huis, Alphen aan den Rijn, Nederland.

7. Informatie

De website van De Natuur in Huis en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Natuur in Huis. Het is niet toegestaan informatie die van de website van De Natuur in Huis wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

De Natuur in Huis verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website van De Natuur in Huis te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om website te kunnen raadplegen of de website in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door de website worden ontsloten. Bovendien is het verboden de website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van de website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, of de website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bedoeld is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

De Natuur in Huis spant zich in om haar website en de servers waar haar website op staat naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van de website van De Natuur in Huis achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van de website te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. De Natuur in Huis staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. De Natuur in Huis is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

De Natuur in Huis sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website van De Natuur in Huis , in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de website, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Natuur in Huis.

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van De Natuur in Huis worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.